V únoru letošního roku skončilo připomínkové řízení vyhlášky č. 197/2004 Sb. k provedení zákona o rybářství, na jejíž novelizaci se v posledních třech letech intenzivně podílel Český i Moravský rybářský svaz.

text: Lukáš Mareš, tiskový mluvčí Českého rybářského svazu

Potřeba novelizace vyhlášky vyvstala v souvislosti s novelizací zákona o rybářství, která vstoupila v platnost 1. 1. 2022. Touto novelou se do zákona o rybářství promítlo Nařízení EU č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání a šíření invazních nepůvodních druhů. V souvislosti s tímto nařízením EU vznikl rovněž seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na EU.

V rámci připomínkového řízení k novele předmětné vyhlášky uplatnilo Ministerstvo životního prostředí mimo jiné připomínku, na základě které, by mělo dojít k zastropování vysazování nepůvodních druhů do rybářských revírů. V praxi by to znamenalo, že by došlo v rámci jednotlivých postupů zarybňování pro rybářské revíry ke stanovení maximálního množství vysazených nepůvodních druhů ryb (amur bílý, pstruh duhový, siven americký apod.)

Český rybářský svaz vyjadřuje od počátku zásadní nesouhlas s touto připomínkou. Jedná se o nesystémový a jednostranně účelový krok ochrany přírody s negativními důsledky. Zákon o rybářství upravuje podmínky chovu, lovu a ochrany ryb v rybníkářství a výkonu rybářského práva.

Navíc při aktuálně platné legislativě může orgán státní správy rybářství zařadit do „zarybňovacího plánu“ nepůvodní druhy ryb až po vyjádření orgánu ochrany přírody prostřednictvím závazného stanoviska. V tomto ohledu shledáváme návrh Ministerstva životního prostředí jako další snahu o omezení rybářského hospodaření, se kterým by souvisel další nárůst byrokracie.

Ve věci stanovení maximálního množství vysazovaných nepůvodních druhů ryb sdělujeme, že tento návrh je pro Český rybářský svaz z provozních, ekonomických, hospodářských a ekologických důvodů neakceptovatelný. Navíc nám není známo, že by Ministerstvo životního prostředí doložilo jedinou relevantní studii, která by potřebu zavedení maximálního množství vysazovaných nepůvodních druhů do rybářského revíru prokázala.

Ministerstvo zemědělství svolalo ke shora uvedené připomínce v příštím týdnu jednání, a to i za účasti zástupců Ministerstva životního prostředí, kterého se Český rybářský zúčastní.

Český rybářský svaz zároveň sdělil Ministerstvu zemědělství potřebu vyřešit vzniklou situaci v co nejkratším termínu, a to s ohledem na tisk nových Rybářských řádů ČRS a soupisů revírů, a to jak pro držitele celosvazových povolenek k rybolovu, tak pro držitele povolenek jednotlivých územních svazů, do kterých by se nová legislativa měla jednoznačně promítnout.

Věříme, že 264 000 našich rybářů dostane na začátku příštího roku do ruky ucelený materiál včetně všech platných pravidel rybolovu. To je v zájmu jak Českého rybářského svazu, tak i Ministerstva zemědělství jako ústředního orgánu státní správy rybářství.