Od 1. ledna 2022 vstoupil v platnost zákon č. 364/2021 Sb., kterým se změnily některé zákony v souvislosti se zaváděním předpisů EU v oblasti invazních nepůvodních druhů. Upozornil na to oficiální web Českého rybářského svazu rybsvaz.cz. Jak se změny dotknou rybářů?

text: Marek Kožušník

V současné době nalezneme na unijním seznamu invazních nepůvodních druhů 36 druhů rostlin a 30 druhů živočichů.

Z těch, se kterými se jako rybáři můžeme setkat kolem našich vod nejčastěji, můžeme z rostlin jmenovat netýkavku žláznatou (Impatiens glandulifera), bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum) nebo pajasan žláznatý (Ailanthus altissima).

Z živočichů pak rak pruhovaný (Orconectes limosus), rak signální (Pacifastacus leniusculus), želva nádherná (Trachemys scripta), ondatra pižmová (Ondatra zibethicus) či nutrie říční (Myocastor coypus).

Seznam prozatím zahrnuje 4 rybí druhy. Plotos proužkatý (Plotosus lineatus) je mořským druhem zavlečeným například do Středozemního moře.

Hlavačkovec Glenův (Perccottus glenii) je původem v povodí řeky Amur a prozatím na našem území zaznamenán nebyl, je však znám výskyt například ze Slovenska, Maďarska, Polska a dalších zemí Evropy.

Další dva druhy na unijním seznamu jsou již pro české rybáře dobře známé.

Střevlička východní (Pseudorasbora parva) pochází z východní Asie a k nám se dostala v 80. letech s plůdkem ryb z Maďarska. Dnes je rozšířena na většině našeho území.

střevlička východní
Střevlička východní, foto: Zdeněk Drahokoupil

Jedná se o drobnou kaprovitou rybku s malými ústy, horní čelist je mírně kratší než dolní. U mladých jedinců se po bocích táhne tmavý pruh. V době rozmnožování se samci barví do tmavě fialového zbarvení.

Na rybnících a dalších stojatých vodách představuje střevlička významnou potravní a prostorovou konkurenci pro plůdek dalších druhů ryb. Krom toho je agresivní a okusuje jiným rybám slizovou vrstvu, čímž je vystavuje riziku plísňové či bakteriální infekce.

Slunečnice pestrá (Lepomis gibbosus) je ryba z čeledi okounkovitých původem ze Severní Ameriky. Pro své pestré zbarvení je často chována v zahradních jezírcích i v akvaristice, což byl i jeden ze zdrojů jejího šíření.

slunečnice pestrá
Slunečnice pestrá ( Lepomis gibbosus ), foto: Zdeněk Drahokoupil

Slunečnice dosahuje velikosti až 40 cm, v našich podmínkách však nejčastěji okolo 15 cm. Jedná se o agresivního potravního konkurenta domácích druhů, který s oblibou konzumuje i plůdek a snůšky jiker jiných ryb.

Jak se podle platné legislativy musí rybář zachovat v případě ulovení těchto druhů?

V zákoně o rybářství najdeme po přijetí shora uvedené novely, konkrétně v § 13, který se týká lovu, nově dvě zásadní ustanovení pro rybáře: „Při lovu v rybářských revírech i v rybníkářství se zakazuje vrátit po ulovení zpět do vody invazní nepůvodní druh na unijním seznamu a použít takový druh jako nástražní rybu.“

V praxi to pak znamená, že každou ulovenou střevličku východní a slunečnici pestrou nesmí rybář vrátit zpět do revíru a musí si takovou rybu přivlastnit. Stejně jako v případě ostatních druhů ryb, musí i přisvojený invazní nepůvodní druh rybář řádně zapsat do sumáře úlovků.

bolševník
Další z nezvaných hostů bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum). Foto: ČRS

Zároveň ani jeden z těchto druhů nesmí být při lovu ryb použit jako nástražní ryba. Oba uvedené zákazy jsou podle zákona o rybářství i přestupkem, za který lze podle tohoto zákona uložit fyzické osobě pokutu s horní sazbou 30 000 Kč.

„Obracíme se tak na všechny rybáře, nakládejte s těmito rybami ve smyslu platné legislativy a pomozte tak eliminovat tyto invazní nepůvodní druhy, které narušují diverzitu a poškozují původní rybí společenstva našich vod,“ stojí na stránkách Českého rybářského svazu.

Česká republika promítla Nařízení EU č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání a šíření invazních nepůvodních druhů výše uvedenou novelou právních předpisů ČR, včetně novely zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství.

V souvislosti s tímto nařízením EU vznikl seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na EU. Ten se běžně označuje jako „unijní seznam“.

Pro všechny druhy, které nalezneme na unijním seznamu, platí také zákaz dovozu a převozu v rámci EU, uvádění na trh, zákaz držení, chovu, rozmnožování a vypouštění do volné přírody.