Výskyt a početnost ryb v našich vodách jsou dány pestrou směsicí faktorů, které dohromady spoluvytvářejí zajímavou mozaiku různě hodnotných rybích společenstev. Pomineme-li obvykle dobře připravené stojaté soukromé vody, kde se nezřídka prohánějí i ryby z vod svazových (v lepším případě), nebo ryby ukradené při nelegálním rybolovu na vodárenských nádržích (v horším případě), pak není mnoho revírů, kam by se rybář opravdu rád vracel, kde by si skutečně skvěle zachytal.

text: Martin Čech

Příčin neradostného stavu našich revírů je hned několik a každý rybář je dobře zná. Jedním z velkých strašáků je kormorán velký (Phalacrocorax carbo), jeden z nejvýznamnějších rybožravých predátorů Evropy.

spodní čelist štiky
Příklad spodních čelistí štik obecných nalezených ve vývržcích kormoránů velkých. Uvedena je původní velikost ryb dopočítaná z velikosti diagnostické kosti (v tomto případě z dentale). Foto: Martin Čech

Je však otázkou, jak moc predační tlak kormorána velkého konkuruje predačnímu tlaku rybářů. Z obrázku 1 je patrné, že tento překryv je pouze částečný.

Rybáři loví především kapra obecného, který na mimopstruhových vodách tvoří v dlouhodobém průměru 61 % všech úlovků (jeho hmotnostní podíl je dokonce 81 %!). Početně druhou nejlovenější rybou je tradičně cejn velký. Kapr s cejnem tvoří dohromady přes 73 % všech úlovků rybářů na mimopstruhových vodách, s amurem bílým pak 74 %.

srovnání úlovků rybáře a kormorána
Obrázek 1. Srovnání složení úlovků sportovních rybářů na mimopstruhových revírech (průměr za roky 2003–2014) a nehnízdících kormoránů velkých na volných vodách (tj. primárně lovících na lokalitách mimo produkční rybníky) za stejné období. Orig. Martin Čech.

V úlovku kormoránů naopak dominuje plotice obecná (45 %), což je v dobré shodě s dnes již klasickou studií Sutera (1997 – Ardea) z jezer a řek ve Švýcarsku. Dalšími klíčovými potravními druhy jsou okoun říční (14 %), ouklej obecná (9 %) a jelec tloušť (8 %).

pstruh kormorán
Kormorán velký s kapitálním úlovkem pstruha jen několik desítek metrů pod instalovanou provazo-fáborkovou zábranou (Dánsko, 23. prosince 2020, záznam fotopasti). Foto: Niels Jepsen

Tyto čtyři druhy s limitovaným významem pro sportovní rybáře tvoří dohromady 76 % potravy kormoránů velkých lovících na našich volných vodách. Kapr a cejn představují na volných vodách jen 6 % potravy kormoránů, s amurem pak 8 %.

Velikostní spektrum ryb lovených kormorány, které ukazuje obrázek 2, rovněž jen málo koresponduje s úlovky rybářů. Nejmenší lovná míra řady druhů ryb je 25 cm, v případě kapra pak aktuálně 40 cm, candáta 45 cm a štiky 50 cm. Průměrná velikost ryb lovených kormorány je necelých 19 cm, 95 % ryb je loveno ve velikosti do 30 cm. Pouze zcela výjimečně (0,08 % případů) se kormoránům podaří ulovit rybu ve velikosti nad 40 cm.

Velikostní složení ryby kormorán
Obrázek 2. Velikostní složení všech ryb nalezených v potravě nehnízdících kormoránů velkých lovících na volných vodách ČR (tj. primárně mimo produkční rybníky). Nejmenší zaznamenanou rybou byl hrouzek obecný (3 cm), největší úhoř říční (46 cm) a dvě parmy obecné (51 a 55 cm). Průměrnou velikost souboru (cca 19 cm) vyznačuje červený sloupec. Ryby do 30 cm tvořily absolutní většinu potravy, naopak jen minimum ryb bylo chyceno ve velikosti nad 40 cm. Orig. Martin Čech.

Kdy výše uvedené obrázky neplatí? Loví kormoráni ryby těžší než 1 kg? Jakou škodu mohou způsobit ohromná hejna kormoránů? Proč je kormorán nejničivějším rybožravým predátorem? Kde výskyt kormoránů prospívá? Je instalace fyzických bariér efektivní ochranou rybích společenstev před predačním tlakem kormoránů? Jaké s nimi mají zkušenosti v zahraničí?

To vše si můžete přečíst v novém čísle časopisu Rybářství. Na stáncích je od začátku září.

Objednat si ho od 1. září můžete také v našem e-shopu.

Pokud ještě nemáte předplatné časopisu Rybářství, můžete si ho zařídit zde.