Řeka Bečva, která se pyšnila před léty křišťálovou vodou a nesmírným bohatstvím ryb, dala podnět k vytvoření Rybářského spolku v Lipníku nad Bečvou. V lednu tomu bude už 100 let!

Text: Jan Krčma, kresba: Quis

Je to již 100 let, kdy tento spolek vznikl. Od prvopočátku své existence navazoval na tradice českého rybářství. Vycházel z jeho zkušeností a kultivoval tradice českého rybářství.

Na schůzi dne 26. ledna 1920 byla mezi podepsanými ujednána smlouva za účelem vytvoření spolku k chovu a lovení ryb v řece Bečvě. Podepsaní tvořili spolek pro lovení ryb a korýšů v řece Bečvě a jejích přítocích. Spolek měl trvati 3 roky, tj. od 1. ledna 1920 do 31.12.1922. Po této době se mohl buď obnovit nebo rozpustit. Správu spolku vedl výbor zvolený valnou hromadou.

Činné členstvo spolku tvořili: František Kunovský – předseda, Antonín Dvořák – náměstek, Viktor Kopřiva – pokladník, Miloš Novotný – jednatel, Jan Langer – rybmistr a další.

Touto smlouvou začala éra lipenských rybářů.

Sté výročí nás nabádá k zamyšlení. Prožili jsme léta dobrá, horší, lehká, těžká i velmi těžká, ale vždy byla velká snaha sloužit rybářům a jednotě Svazu. Do dnešních dnů Svaz dospěl v dobré formě. Přes všechna úskalí a společnou prací se dařilo překonat různé překážky. Jsme přesvědčeni, že tomu bude i nadále.

Pokud bychom chtěli seznámit širokou veřejnost s celou historií činnosti Rybářského spolku, dnešního Českého rybářského svazu, Místní organizací Lipník nad Bečvou, museli bychom vycházet z dochovaných záznamů v kronice, v níž je zachycena činnost vzniklého spolku od jeho prvopočátku až po současnost.

Tímto chceme vzpomenout na záslužnou práci desítek dobrovolných funkcionářů rybářské organizace a stovek obětavých členů, kteří svou prací přispěli k rozvoji sportovního rybářství v Lipníku nad Bečvou a okolí.

Svou činností především dbáme o naše vody. Bohatě a s rozvahou provádíme zarybňování sportovních revírů, chráníme vody před znečištěním, tím plníme odkaz našich zakladatelů a jejich následovníků. Díky tomu se nám tyto vody zpětně odměňují krásnými a nezapomenutelnými rybářskými zážitky. Neděje se to samo sebou, je to dílo všech členů a příznivců MO v Lipníku nad Bečvou.

V současné době obhospodařujeme několik rybářských revírů v Lipníku nad Bečvou a blízkém okolí. Jedná se především o revír Bečva, lom Výkleky, vodní nádrže: Lukavec ve Veselíčku, Loučka, Pod Skalou v Týně nad Bečvou, Famílie a v neposlední řadě vodní nádrž, tzv. „Pískáč“ u Technických služeb v Lipníku nad Bečvou. Kromě těchto revírů obhospodařujeme i několik pstruhových chovných potoků.

K vám, kamarádi, přátelé rybáři a další příznivci rybářství, směřují srdečná poděkování. Přejeme vám, ať vám pracovní elán stačí na hodně dlouho a naše vody ať se vám odměňují radostí a bohatstvím rybářských zážitků. Ať ve vašich domovech vždy dominuje zdraví, radost, úspěchy a pohoda.

Petrův zdar!