V sobotu 20. listopadu se v kongresovém centru pražského hotelu Duo konal XVIII. Republikový sněm ČRS. Nejdůležitějším bodem jednání bylo schválení změn Stanov ČRS.

text: Marek Kožušník

Mezi významné úpravy Stanov, které byly na Sněmu schváleny, patří:

  • Zavedení možnosti hostování člena mateřské MO v jiné MO.
  • Přesunutí kárného řízení na úroveň ÚS, pouze však u přestupků na úseku rybářství.
  • Možnost schválení mimořádného členského příspěvku územní konferencí nebo členskou schůzí.
  • Úprava činnosti ČRS za nouzového stavu nebo krizového řízení.
  • Možnost vyloučení člena z ČRS až na 5 let.

Hostování v jiné než mateřské místní organizaci

Úprava doplňuje současné pravidlo, v jehož rámci smí být člen veden pouze v jedné místní organizaci. V novém modelu bude možné požádat o hostování v jiné než mateřské místní organizaci.

Kárné řízení

Schválená změna Stanov přesouvá administraci kárných řízení za porušení pravidel na úseku rybářství z dozorčích komisí místních organizací na kárný orgán či kárný senát územního svazu, jehož je podezřelý z přestupku členem.

„Úprava má za cíl sjednotit, zpřehlednit, zrychlit a zefektivnit průběh kárného řízení, zajistit jeho maximální transparentnost a zároveň ulehčit od projednávání přestupků místním organizacím,“ uvedl na Sněmu právník ČRS David Zdvořáček.

schůze
foto: Marek Kožušník

Součástí Jednacího řádu ČRS, který schvaluje Republiková rada ČRS, bude jednotný sazebník kárných opatření za jednotlivá provinění, který má zajistit rovné podmínky pro všechny rybáře napříč územními svazy tak, aby nedocházelo k ukládání diametrálně rozdílných trestů za stejné prohřešky.

„Vytvoření kárného senátu na úrovni územního svazu zároveň bude garancí, že projednání přestupku bude vždy řešeno osobami s maximální možnou kvalifikací a znalostí pravidel výkonu rybářského práva,“ doplnil David Zdvořáček.

Mimořádný členský příspěvek

Změna Stanov ČRS reflektuje i požadavky územních svazů a místních organizací na možnost schválení mimořádné členské známky na územní konferenci nebo členské schůzi pro potřeby konkrétní organizační jednotky Svazu.

Úprava činnosti Svazu za nouzového stavu nebo krizového řízení

V návaznosti na současnou epidemickou situaci s covid-19 a potřebu řešit fungování organizačních jednotek ČRS umožní nová úprava organizačním jednotkám ČRS fungovat v mimořádných případech.

„Smyslem úpravy § 23 je možnost výkonných orgánů (Rada, výbor ÚS, výbor MO) v mimořádných situacích, jako je vyhlášení nouzového stavu, krizového stavu nebo mimořádných opatření orgánů státní správy, konat taková rozhodnutí, která náleží orgánům vyšší instance (Sněm, Konference ÚS, členská schůze MO),“ upřesnil na Sněmu David Zdvořáček s tím, že se bude jednat o mimořádný postup ve výjimečných situacích.

logo ČRS
foto: Marek Kožušník

Vyloučení až na 5 let

Na základě požadavku ze strany územních svazů byla navýšena doba, po kterou lze vyloučit člena ze Svazu, a to až na 5 let. Dosud platila možnost vyloučit člena na maximálně 2 roky.

Další úpravy Stanov ČRS

Dále došlo k zpřesnění výkladu některých ustanovení Stanov ČRS v návaznosti na platnou legislativu. Také se přesunula některá ustanovení z Jednacího řádu ČRS do Stanov ČRS – ta se týkají především procesní části, a to usnášeníschopnosti členské schůze.

Další úpravy Stanov byly schváleny s ohledem na připravovaný Rybářský informační systém, například vedení evidence členské základny.

Předkládaný návrh Stanov byl výsledkem více než dvouletého vyjednávání, do kterého se zapojily všechny územní svazy a připomínkovat ho mohly také místní organizace a prostřednictvím webového formuláře také rybářská veřejnost. Výsledná podoba návrhu získala jednohlasnou podporu také všech členů Republikové rady.